hàng tiêu dùng nhanh

Chi tiêu hộ gia đình của Việt Nam sẽ tăng trong giai đoạn 2022-2025

15:35, 11/05/2022

BMI dự báo tổng chi tiêu hộ gia đình của Việt Nam sẽ có xu hướng tăng trong giai đoạn 2022-2025. Các nhà sản xuất hàng tiêu dùng nhanh trong nước như Masan, Kido hay Nova Consumer sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ xu hướng chi tiêu này