Tri thức

Chuyển đổi lộ trình nghề nghiệp cùng chương trình miễn phí từ AWS re/Start

16:07, 12/06/2023

Tại Việt Nam, những khoá học miễn phí trong 12 tuần từ chương trình AWS re/Start giúp đào tạo thế hệ kế tiếp của nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực điện toán đám mây.