phát triển CNTT

Tỷ trọng kinh tế số sẽ đạt 20% GDP vào năm 2025

16:33, 01/07/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Quyết định 2289 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) đến năm 2030.